ÖSS'de Çıkmış Olasılık Soruları

(1/1)

admin:
1. Bir torbada 5 beyaz ve 4 siyah bilye bu-lunmaktadır. Tor¬badan gelişigüzel 2 bilye çekilirse ikisinin de beyaz çıkma ihtimali nedir?

A)      B)      C)      D)      E) 2.  Bir torbada 8 beyaz 6 kırmızı bilye var-dır. Torbadan ge¬lişigüzel 3 bilye çekilirse üçünündü kırmızı olması ih¬timali aşağıdaki-lerden hangisidir?

A)      B)       C)     D)      E) 3. İçinde 5 kırmızı, 4 beyaz, 3 sarı  bilye bulunan bir torbadan arka arkaya 3 bilye çekiliyor. Çekilen bilyelerin üçünün de be-yaz gelme ihtimali nedir?

A)      B)      C)      D)     E) 4. Bir torbada, üzerlerinde 1 den 12 ye ka-dar sayılar yazılı 12 tane kırmızı ve 12 tane beyaz top vardır. Beyaz ye kırmızı birer top çekince üzerlerindeki sayıların toplamının 10 olma ihtimali nedir?

A)      B)      C)     D)     E) 5. Her birinde 3 beyaz ve 5 siyah top bulu-nan iki torbanın birincisinden bir top alınıp, ikincisine ve sonra da ikincisinden bir top a-lınıp birincisine konduğunda renk bakımın-dan ilk durumu elde etme ihtimali nedir?

A)    B)    C)     D)      E)6. A ve B olaylar; 
        ,   ve   
ise P(AUB) aşağıdakilerden hangisidir? (P(A), A'nın ihtimalidir.)

A)         B)      C)      D)     E)   
7. Bir deney için a,b,c  gibi üç ayrık sonuç mümkündür. So¬nucun a yada b olma ihtimali  ; b yada c olma ihtimali   olduğuna göre a,b,c sonuçlarına ait ihtimaller sırası ile aşağıdakilerden hangisidir?

A)      B)     C) 
D)     E) 
8. İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden en az birini bilenlerden meydana gelen 21 kişilik bir toplulukta Almanca bilenlerden hiçbiri başka bir dil bilmemektedir. Bu toplulukta İngilizce bilmeyenler 13, Fransızca bilmeyenler Almanca yada Fransızca’dan sadece birini bilenler 18 kişidir. Bu toplulukta rasgele bir kişinin Almanca bilen bir kişi olması ihtimali nedir.

A)       B)      C)      D)      E) 
9. Bir torbada 5 beyaz, 4 kırmızı top vardır. Bu torbadan rasgele iki top çekiliyor. Çekilen iki topun da beyaz olması olasılığı nedir?

A)     B)    C)      D)    E)   


10. Bir zar ve bir maden para birlikte atılı-yor. Zarın 4 veya 4 ten küçük paranın tura gelmesi olasılığı nedir?

A)        B)        C)       D)        E) 11. Bir zarın bir yüzü kırmızı, iki yüzü sarı, diğer yüzleri mavi renktedir. Bu zar iki kez atılıyor. İki atış sonunda zarın bir kez kırmı-zı, bir kez mavi yüzü üzerine düşmesi olası-lığı nedir?

A)        B)       C)       D)      E) 12. Bir kutudaki 12 ampulde 4 ü bozuktur. Bu ampullerden rasgele seçilen 3 ampulden üçünün de bozuk olması olasılığı nedir?

A)      B)      C)      D)      E) 13. İçinde top bulunan iki torbadan birinci-sinde 4 beyaz 6 siyah ve ikincisinde 2 be-yaz, 5 siyah top vardır. Birinci torbadan bir top çekilip rengine bakılmadan ikinci torba-ya atılıyor. Bundan sonra ikinci torbadan rasgele bir top çekildiğinde bunun beyaz olma olasılığı kaçtır?

A)       B)      C)      D)       E) 14. 10 öğrenci arasından 4 kişilik bir ekip, bu ekip içinden de bir başkan seçilecektir. Bir başkan ve üç üyeden oluşan bu ekip kaç değişik biçimde oluşturulabilir?

A) 5040     B) 1200     C) 840
D) 504       E) 21015. İçinde 4 kırmızı, 4 mavi ve 4 sarı bilye bulunan bir torbadan rasgele seçilen üç bil-yeden her birinin farkı bir renkte olması olasılığı nedir?
 
A)       B)      C)       D)      E) 16. Düzgün bir para 3 defa atıldığında, en az bir tura gelme olasılığı kaçtır?

A)       B)       C)        D)        E) 17. Bir grupta 3 erkek ve 2 kız öğrenci vardır. Bu gruptan seçilecek 2 kişinin ikisinin de erkek olma olasılığı kaçtır?

A)       B)        C)        D)        E) 18. 4 kız 6 erkek öğrenci bulunan bir okul kafilesinden rasgele 2 öğrenci seçilirse öğrencilerden birinin kız, diğerinin erkek olma olasılığı nedir?

A)        B)        C)       D)         C) 19. Bir torbada aynı büyüklükte 4 kırmızı, 5 beyaz, 7 yeşil kalem vardır. Rasgele alınan bir kalemin kırmızı ya da beyaz olma olasılığı nedir?

A)       B)       C)        D)       E) 
20. Bir torbaya eşit sayıda kırmızı ve beyaz bilyeler konuyor. Bu torbadan geri konulmamak üzere art arda çekilen iki bilyenin ikisinin de kırmızı renkte olma olasılığı   tür. İlk durumda torbada kaç bilye vardır?

A) 30     B) 32      C) 34     D) 36     E) 3821. (1+x)6 nın açılımından rasgele seçilen iki terimin katsayıları toplamının 25 ten küçük olma olasılığı kaçtır?

A)      B)      C)      D)     E) 22.
 
Şekildeki A, B, C, D, E noktaları bir doğru ve ayrıca C, D noktaları bir çember üzerin-dedir. Bu noktalardan seçilecek olan her-hangi iki noktadan yalnız birinin çembere ait olma olasılığı kaçtır?

A)      B)       C)       D)       E) 23. Bir torbada 2 beyaz, 4 siyah ve 6 mavi bilye vardır. Aynı anda çekilen 2 bilyeden birinin beyaz öbürünün siyah olma olasılığı kaçtır?

A)      B)      C)       D)       E) 24. Bir torbada 6 beyaz, 4 siyah bilye var-dır? Bu torbada rasgele çekilen 3 bilyeden birinin beyaz, diğer ikisinin siyah olma ola-sılığı kaçtır?

A)     B)     C)     D)     E) 25. A torbasında 3 beyaz, 4 kırmızı, B torbasında 5 beyaz, 2 kırmızı top vardır? Aynı anda her iki torbadan birer top alınıyor ve öteki torbaya (A torbasından alınan B ye, B torbasından alınan A ya) atılıyor. Bu işlemin sonucunda torbalardaki kırmızı ve beyaz top sayılarının başlangıçtakiyle aynı olma olasılığı kaçtır?

A)      B)     C)     D)     E) 26. Bir torbada 2 tane mavi, 5 tane yeşil mendil vardır? Bu torbadan, geri atılmamak koşuluyla iki kez birer mendil çekiliyor. Bu iki çekilişin birincisinden mavi, ikincisinde de yeşil mendil çekme olasılığı nedir?

A)     B)     C)     D)     E) 27. Bir düzgün dörtyüzlünün (bütün yüzleri eşkenar üçgen olan üçgen piramit) iki yüzünde A, iki yüzünde de T harfleri yazılıdır. Bu düzgün dörtyüzlü bir kez atıldığında yan yüzlerinde, sırasına ve yönüne bakılmaksızın A, T, A harflerinin görülme olasılığı kaçtır?

A)      B)      C)       D)       E) 

 

 
1-B 1972 ÜSS   2-E 1973 ÜSS   3-A 1974 ÜSS   4-A 1975 ÜSS   5-E 1977 ÜSS
6-A 1978 ÜSS   7-D 1979 ÜSS   8-A 1980 ÜSS   9-A 1981 ÖYS   10-A 1982 ÖYS
11-E 1983 ÖYS   12-D 1984 ÖYS   13-B 1985 ÖYS   14-C 1986 ÖYS   15-E 1986 ÖYS
16-A 1987 ÖYS   17-B 1987 ÖYS   18-A 1988 ÖYS   19-E 1988 ÖYS   20-C 1989 ÖYS
21-A 1989 ÖYS   22-C 1990 ÖYS   23-D 1992 ÖYS   24-A 1995 ÖYS   25-E 1997 ÖYS
26-E 1998 ÖYS   27-A 1999ÖSS2         

j@nİk:
keşke bunalra benzer çıksa

mustafakayan:
bunlar ne böle bebek oyumncağı  4 dk mı almaz bunlar benimn

Navigasyon

[0] Mesajlar